Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Nie zawsze decyzje ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania są satysfakcjonujące dla klientów. Może zdarzyć się także decyzja odmowna. Nie można zapominać o możliwości odwołania. Podpowiemy, jak przygotować taki dokument oraz kiedy warto to zrobić.

Gdy przyjdzie decyzja odnośnie wypłaty odszkodowania warto zweryfikować czy ubezpieczyciel nie zaniżył przyznanej kwoty. Jeżeli uważasz, że powinieneś otrzymać większe odszkodowanie, warto odwołać się od decyzji. Jest to krok bez wchodzenia na drogę sądową. Odwołanie można sporządzić samemu i przesłać do ubezpieczyciela. Sprawę można skierować do sądu dopiero po negatywnym rozpatrzeniu odwołania.

Kiedy warto złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeżeli uważasz, że odszkodowanie jest za niskie, możesz się odwołać. Warto jednak pamiętać, że musisz znaleźć argumenty, aby ubezpieczyciel wypłacił większą kwotę. W przypadku szkód majątkowych i naprawie samochodu można przesłać kosztorys od mechanika. Trzeba udowodnić, że naprawa samochodu do stanu sprzed szkody kosztowała więcej niż uznał to ubezpieczyciel. Jest to podstawa do odwołania. Niektóre towarzystwa pomniejszają kwotę odszkodowania o Vat nawet, gdy poszkodowany nie jest na Vacie. Według FM Leasing są to m.in.: Allianz, Benefia, Compensa, Ergo Hestia, Generali, Wiener, Interrisk, Link4, PZU, TUW TUW.

Przykład:

Pan Mateusz miał ubezpieczoną swoją Skodę Fabię w ramach AC. Latem, gdy zostawił samochód na parkingu przed pracą spadł grad. Uszkodził on dach oraz maskę samochodu. Pan Mateusz zgłosił szkodę z AC. Ubezpieczyciel wypłacił mu odszkodowanie, jednak nie wystarczyło ono na naprawę samochodu. Pan Mateusz przesłał odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania. Wzór znalazł w internecie. Zawarł w nim także szczegółowy kosztorys od swojego mechanika. Odwołanie rozpatrzono pozytywnie i pan Mateusz otrzymał dodatkową kwotę odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub je obniżyć?

Nie każde odwołanie będzie rozpatrzone pozytywnie. Czasem ubezpieczyciel będzie miał rację i jego argumenty będą niepodważalne. Często odszkodowanie nie jest zasadne, jeżeli to poszkodowany przyczynił się do powstania lub rozmiaru szkody.

Sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania:

 • zdarzenie jest poza odpowiedzialnością ubezpieczyciela

Ubezpieczyciele stosują wyłączenia, które są zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy warto się z nimi zapoznać. Dzięki wyłączeniom ubezpieczyciele mogą odmówić wypłaty odszkodowania i będzie to uzasadnione. Poniżej przykład kilku wyłączeń z ubezpieczenia AC w Warcie:

Warta nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, a także osoby, z którymi Ubezpieczający, Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) spowodowane przez osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii albo podobnie działających leków, chyba, że nie miało to wpływu na powstanie szkody,

3) powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a także powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nieposiadającym ważnego dowodu rejestracyjnego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody,

4) powstałe w przewożonym ładunku,

5) polegające na kradzieży bagażu.

 • przyczynienie się do powstania szkody

W większości przypadków przyczynienie się do powstania szkody jest zawarte w wyłączeniach. Ubezpieczyciel może określić twój udział w zaistniałej szkodzie i np. obniżyć wypłacone odszkodowanie. Możesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania. Wzór znajdziesz w internecie.

Jak przygotować się do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie może być skuteczne, jeżeli dobrze je przygotujesz. Oto od czego trzeba zacząć:

 • zweryfikuj podstawę do odwołania – sprawdź czy zdarzenia nie można zakwalifikować do wyłączeń oraz czy rzeczywiście należy ci się odszkodowanie,
 • zbierz dokumentację oraz opinie ekspertów – swoje odwołanie musisz poprzeć odpowiednimi argumentami, warto uzyskać niezależną opinię mechanika lub blacharza, rzeczoznawcy samochodowego. W odwołaniu można uwzględnić wykaz cen części niezbędnych do naprawy pojazdu oraz koszt roboczogodzin. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu także można napisać. W tym przypadku konieczna będzie karta informacyjna z leczenia, opinia biegłego lekarza lub aktualne ceny za rehabilitację.
 • konsultacja z prawnikiem – warto skorzystać z orzecznictwa polskich sądów. Może to pomóc w sporze z ubezpieczycielem. Aby przeanalizować sytuację można skonsultować się z prawnikiem, który zweryfikuje twoją sytuację pod względem prawnym. Na rynku są także kancelarie odszkodowawcze, które specjalizują się w procesach odwoławczych.

W jakim terminie trzeba złożyć odwołanie?

Odwołanie można złożyć w ciągu 3 lat. Po tym czasie przedawnia się roszczenie. Jednak są wyjątki:

 • szkoda powstała z czynu niedozwolonego – roszczenie także przedawnia się po trzech latach, jednak czas ten jest liczony od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o wystąpieniu szkody. Termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od zdarzenia,
 • szkoda jest skutkiem przestępstwa – termin przedawnienia to 20 lat, a jego bieg jest liczony od dowiedzenia się o szkodzie.

Nie warto jednak zwlekać z odwołaniem. Towarzystwo ma 30 dni na rozpatrzenie, czasem termin wydłuża się do 60 dni w wypadku skomplikowanych spraw.

Jakie informacje zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać rzeczowe argumenty, dane i liczby, które uargumentują zasadność jego złożenia. Wzór można pobrać w internecie, jednak można napisać je też samemu. Aby odwołanie było kompletne, musi zawierać:

 • imię, nazwisko i dane adresowe osoby poszkodowanej,
 • nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • numer polisy, numer sprawy lub szkody,
 • uzasadnienie odwołania od decyzji.

W odwołaniu warto powołać się na podstawę prawną, czyli ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce najtaniejuagenta.pl.

Jak złożyć gotowe odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jest kilka sposobów na złożenie odwołania. Oto one:

 • pisemnie – dokument odwołania należy wysłać pocztą tradycyjną w placówce,
 • elektronicznie – dokument można wysłać mejlem, jeżeli ubezpieczyciel umożliwia taką drogę,
 • ustnie – na infolinii towarzystwa lub podczas rozmowy z pracownikiem w placówce ubezpieczyciela.

Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po otrzymaniu odwołania towarzystwo musi odpowiedzieć na nie w ciągu 30 dni zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji. Gdy ubezpieczyciel potrzebuje więcej czasu, musi poinformować o tym poszkodowanego oraz o przyczynach opóźnienia i możliwym terminie zakończenia sprawy. W sytuacji, gdy nie będzie żadnej informacji z towarzystwa w ciągu 30 dni, reklamacja zostaje automatycznie rozpatrzona na korzyść wnioskującego.

Odpowiedź odmowna – co dalej?

Jeżeli ubezpieczyciel nie uzna twojego odwołania, musi poinformować cię o innych możliwościach dochodzenia swoich praw. Możesz wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, wystąpić z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany. Innym sposobem jest skorzystanie z instytucji mediacji lub sądu polubownego, jeśli jest taka możliwość.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – co warto wiedzieć?

 1. Aby odwołać się do ubezpieczyciela, trzeba znaleźć podstawy oraz je uargumentować.
 2. Ubezpieczyciel musi odpowiedzieć w ciągu 30 dni na odwołanie.
 3. Sprawy przedawniają się po 3 latach i tyle czasu jest na odwołanie.
 4. Jeżeli ubezpieczyciel nie uzna odwołania, można skierować sprawę do Rzecznika Finansowego lub sądu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

 1. Czy warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

  Odwołać się zawsze warto. Ubezpieczyciel nie przyzna niższego odszkodowania od wydanej już decyzji, więc nic nie tracisz. Można jednak zyskać, jeśli dobrze uargumentujesz swoje stanowisko w sprawie.
 2. Jaką drogą najlepiej złożyć odwołanie?

  Są trzy możliwości złożenia odwołania: ustna, pisemna lub mejlowa. Z którejkolwiek byś nie skorzystał, trzeba zachować potwierdzenie złożenia reklamacji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu warto wysłać pocztą tradycyjną i listem poleconym ze zwrotką.
 3. Czy można odwołać się od decyzji przy szkodzie osobowej?

  Można odwołać się od każdej decyzji. Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu? Przy szkodzie osobowej trzeba zgromadzić dokumentację medyczną i uargumentować wniosek o podwyższenie wypłaty odszkodowania. Przydatna będzie historia leczenia oraz zaświadczenia lekarskie i rachunki za prywatną opiekę medyczną.
Patrycja Purzycka
[Głosów: 2 Średnia: 5]