Rejestracja samochodu w innym mieście niż zameldowanie. Czy można zarejestrować samochód w innym mieście?

Studia, praca czy sprawy osobiste – to główne przyczyny, dla których adres zamieszkania właściciela samochodu nie pokrywa się z adresem zameldowania. Ta sytuacja dotyczy również Ciebie? Rejestracja samochodu w innym mieście niż zameldowanie jest możliwa – dowiedz się, jak to zrobić.

Przepisy dotyczące rejestracji samochodów osobowych w Polsce są jednoznaczne – każde auto, bez względu na częstotliwość, z jaką jest użytkowane, musi zostać zarejestrowane. Jednak wątpliwości często budzi to, do którego wydziału komunikacji należy się udać – właściwego ze względu na miejsce zameldowania, czy miejsce zamieszkania. Okazuje się, że formalnie nie ma przeszkód, aby zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania.

Czy możliwa jest rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania?

Osoby, które nie mieszkają pod adresem zameldowania, mogą zastanawiać się, czy możliwe jest zarejestrowanie samochodu poza miejscem zamieszkania. Odpowiedź brzmi: tak. Umożliwiają to przepisy Kodeksu drogowego – z ich treści wynika, że rejestracji dokonuje się w urzędzie właściwym ze względu na stałe lub czasowe miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Rejestracja samochodu w wydziale komunikacji, który znajduje się poza miejscem zameldowania, jest zatem możliwa.

„Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne” – art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Różnica między stałym a czasowym miejscem zamieszkania to kwestia zamiaru. Przez pobyt stały należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu (przebywania). Pobyt czasowy to z kolei przebywanie w miejscowości innej niż miejscowość zameldowania lub w tej samej miejscowości, ale pod innym adresem – jednak bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.

Rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania – jakie dokumenty?

Rejestracji samochodu dokonuje się w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Aby urzędnik mógł zarejestrować auto, jego właściciel musi zgromadzić komplet dokumentów – wniosek wraz z załącznikami. Do rejestracji samochodu wymagane są następujące dokumenty:

 • dowód własności pojazdu – najczęściej jest to umowa kupna-sprzedaży;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne – gdy auto jest używane;
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny;
 • potwierdzenie posiadania aktualnego ubezpieczenia OC;
 • ważne badanie techniczne pojazdu;
 • dowód wniesienia niezbędnych opłat;
 • dokument potwierdzający adres zamieszkania w danym mieście (przedstawić można choćby umowę najmu mieszkania) – urzędnik nie zawsze jednak będzie go wymagał.

Nie każdy samochód należy do osoby fizycznej – właścicielem może być spółka. Wówczas osoba działająca w jej imieniu musi przedstawić odpis z KRS, z którego będzie wynikać, że jest ona upoważniona do załatwiania spraw spółki, w tym jej reprezentacji przed urzędami.

Planujesz zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania? Wypełniając wniosek o rejestrację samochodu, wskaż adres zamieszkania – a nie zameldowania.

Czym jest oświadczenie właściciela o miejscu zamieszkania?

Niekiedy osoba zamierzająca zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania nie może (lub nie chce) przedstawić np. umowy najmu mieszkania. Co wówczas? Rozwiązaniem jest wypełnienie dodatkowego formularza – mowa o oświadczeniu właściciela samochodu o miejscu zamieszkania. Oświadczenie właściciela auta to krótki dokument, w którym pod odpowiedzialnością karną podaje on swój adres zamieszkania.

W oświadczeniu o miejscu zamieszkania wskazuje się:

 • imię i nazwisko właściciela samochodu;
 • informacje o dowodzie osobistym;
 • informacje o adresie zamieszkania.

Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania – podobnie jak wzór wniosku o rejestrację samochodu – można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wydziałów komunikacji.

Przykład wypełnionego oświadczenia o miejscu zamieszkania

Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania

Jak postępować w przypadku odmowy rejestracji auta?

Osoba, która przedstawi w urzędzie umowę najmu mieszkania czy złoży oświadczenie o miejscu zamieszkania, nie powinna mieć problemu z rejestracją samochodu. Co jednak robić w przypadku odmowy rejestracji auta?

Po pierwsze, warto powołać się na przywołany już artykuł 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, z którego wynika, że auto można zarejestrować zarówno w stałym miejscu zamieszkania, jak i czasowym miejscu zamieszkania. Po drugie, należy złożyć odwołanie u kierownika Wydziału Komunikacji – najlepiej w formie pisemnej.

W przypadku odmowy rejestracji samochodu, która została wydana na piśmie, można też odwołać się do organu wyższego stopnia – w tym przypadku do samorządowego kolegium odwoławczego. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni i liczy się go od daty wydania decyzji odmownej. Odwołanie powinno mieć formę pisemną.

Korzystanie z niezarejestrowanego samochodu jest zabronione. Jednocześnie właściciel pojazdu ma obowiązek złożyć wniosek o rejestrację auta w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu na terenie Polski, sprowadzenia pojazdu z innego kraju UE lub dopuszczenia do obrotu przez organ KAS pojazdu, który został sprowadzony z kraju niebędącego państwem członkowskim UE.

Jak napisać odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego?

Odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego można sporządzić we własnym zakresie lub zlecić to zadanie prawnikowi. W pierwszym przypadku w piśmie – poza własnymi danymi (jako skarżącego) i danymi organu, który wydał decyzję – należy podać:

 • numer decyzji wraz ze wskazaniem, czego dotyczyła;
 • powody, dla których właściciel samochodu nie zgadza się z decyzją;
 • żądanie właściciela samochodu – może to być np. żądanie zmiany decyzji.

Kluczową częścią odwołania jest uzasadnienie. Należy dokładnie opisać sytuację, a także wskazać przepisy z ustawy Prawo o ruchu drogowym, które odnoszą się do rejestracji w miejscu zamieszkania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Jeżeli odmowę rejestracji auta wydał Wydział Komunikacji w Gdańsku, to odwołanie należy złożyć właśnie do tego organu – zostanie ono przesłane dalej.

Ubezpieczenie auta poza miejscem zameldowania – o czym pamiętać?

Złożenie wniosku o rejestrację pojazdu w miejscu zamieszkania to nie wszystko, o czym musi pamiętać właściciel – równie istotną kwestią jest ubezpieczenie OC. Co prawda osoby, które nabyły używany samochód, mają prawo korzystać z OC otrzymanego od zbywcy, ale z kilku przyczyn opłaca się taką polisę wypowiedzieć i kupić nową. Zgłaszając pojazd do ubezpieczenia, należy podać adres zamieszkania, a nie zameldowania. Dlaczego?

Powód, dla którego firmy ubezpieczeniowe są zainteresowane miejscem zamieszkania osoby fizycznej (a nie miejscem jej zameldowania), jest prosty – to właśnie tam będzie użytkowany pojazd. Często jest tak, że osoby zameldowane w małych miejscowościach migrują do dużych ośrodków miejskich w poszukiwaniu zatrudnienia. Tam z kolei ryzyko kolizji czy wypadku jest wyższe, a to z uwagi na gęstość sieci dróg i liczbę poruszających się po nich aut.

Przykład: Agata to 30-letnia właścicielka Toyoty Yaris z rocznika 2017 (poj. silnika 1496 cm3). Kobieta jest zameldowana w kaszubskiej wsi Hopy, ale mieszka w Gdańsku. Gdyby skłamała i wskazała jako adres zamieszkania wieś Hopy, otrzymałaby korzystniejsze oferty. Jednak ubezpieczyciel szybko wykryłby takie oszustwo, jeżeli Agata spowodowałaby kolizję lub wypadek.

Różnica w cenie OC w zależności od podanego miejsca zamieszkania

Firma ubezpieczeniowaNajtańsza oferta – adres zamieszkania: HopyNajtańsza oferta – adres zamieszkania: Gdańsk
Link4524,60 zł (OC i assistance)611,36 (OC i assistance)
Uniqa532 zł (OC i assistance)532 zł (OC i assistance)
Trasti640 zł (OC)701 zł (OC)
mtu24.pl717 zł (OC, assistance i NNW)733 zł (OC)
Balcia756 zł (OC)756 zł (OC)
*Oferty uzyskane za pośrednictwem kalkulatora OC/AC na stronie Najtaniejuagenta.pl w czerwcu 2024 r.

Jak znaleźć korzystne cenowo obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne?

Chociaż adres zamieszkania to tylko jeden z wielu parametrów uwzględnianych przez ubezpieczycieli w ocenie ryzyka, to może znacząco wpłynąć na wysokość składki OC. Z kalkulacji użytkowników naszej porównywarki wynika, że w I kwartale 2024 r. za OC najwięcej płacili kierowcy z Gdańska (średnio 802 zł), a najmniej kierowcy z Opola (średnio 544 zł). Podane kwoty mogą skutecznie zmobilizować do poszukiwania taniego OC. Gdzie znaleźć tanie OC? Z pomocą przychodzi kalkulator OC/AC.

Kalkulator OC/AC pozwala na szybkie wyliczenie składki OC oraz ubezpieczeń dobrowolnych, które zapewniają ochronę na wypadek różnych zdarzeń losowych: kradzieży (AC), awarii (assistance) czy wypadku (NNW). Kalkulację można przeprowadzić samodzielnie (narzędzie jest intuicyjne w obsłudze), a dokumenty dotyczące ubezpieczenia są wysyłane na wskazany podczas wypełniania formularza adres mailowy.

Źródła

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Co warto wiedzieć o rejestracji samochodu w innym mieście niż zameldowanie?

 1. Z przepisów wprost wynika, że rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce stałego lub czasowego zamieszkania właściciela auta.
 2. Aby otrzymać dowód rejestracyjny pojazdu, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. Właściciel auta może potwierdzić swoje miejsce zamieszkania, dołączając do wniosku o rejestrację oświadczenie o miejscu zamieszkania.
 4. Jeżeli urzędnik odmówi rejestracji pojazdu w miejscu zamieszkania, jego właściciel może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego.
 5. Zgłaszając auto do ubezpieczenia, należy podać adres zamieszkania, a nie zameldowania – można też wskazać oba adresy.

FAQ – często zadawane pytania o rejestrację samochodu w innym mieście niż zameldowanie

 1. Czy w wydziale komunikacji trzeba okazać dokument tożsamości?

  Tak, urzędnik będzie wymagał okazania dokumentu tożsamości. Może to być dowód osobisty lub paszport. Urzędnik wylegitymuje też pełnomocnika działającego w imieniu właściciela pojazdu oraz osobę reprezentującą spółkę. 
 2. Czy rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania jest droższa?

  Nie, opłata za rejestrację samochodu jest stała i nie jest powiązana z miejscem zamieszkania osoby fizycznej czy siedzibą osoby prawnej. W 2024 r. za rejestrację samochodu osobowego trzeba zapłacić 160 zł, a przerejestrowanie auta kosztuje 66,50 zł.
 3. Ile wynosi kara za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie wskazanym w ustawie Prawo drogowe?

  Jeżeli pojazd nie zostanie ponownie zgłoszony do procedury rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu, to jego właściciel musi liczyć się z karą finansową. Jej wysokość zależy od okresu zwłoki i może wynosić 500 lub 1000 zł.
 4. Jakie dokumenty – poza umową najmu mieszkania – mogą potwierdzić fakt zamieszkiwania w danej miejscowości?

  Przedstawić można roczną deklarację PIT. Otrzymując taki dokument do wglądu, urzędnik będzie wiedział, że dany kierowca odprowadza podatki (rozlicza się w urzędzie skarbowym) w miejscu wskazanym jako miejsce zamieszkania.
Michalina Miotk
[Głosów: 1 Średnia: 5]