Ilona Walczak

Ilona Walczak | 30 stycznia 2019

Szkoda parkingowa – co trzeba wiedzieć?

scrolldown auto uszkodzone na parkingu

Uszkodzenie pojazdu na parkingu z pewnością nie jest przyjemnym zdarzeniem, jednak występuje bardzo często. Jakie działania musi podjąć sprawca, aby uniknąć przykrych konsekwencji oraz jakie prawa ma poszkodowany? Z jakich polis można naprawić pojazd uszkodzony na parkingu?

To warto wiedzieć

  • Szkodę parkingową można zlikwidować z polisy OC sprawcy, a gdy nie da się ustalić winnego – ze swojej polisy AC (pod warunkiem jej wcześniejszego wykupienia).
  • Jeżeli nie ma wątpliwości, kto jest sprawcą (przyznaje się on do winy), na miejscu zdarzenia należy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
  • W przypadku problemów z ustaleniem winnego, na miejsce powinniśmy wezwać policję.
  • Za ucieczkę z miejsca zdarzenia, grozi mandat oraz regres ubezpieczeniowy.
  • Za szkody wynikające z zaniedbań właścicieli budynku lub zarządców terenu, można ubiegać się o rekompensatę prywatnie, z OC w życiu prywatnym lub z OC zarządcy budynku czy terenu.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana i sprawca znajdują się na miejscu zdarzenia w tym samym czasie, muszą spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Warunkiem sporządzenia oświadczenia jest przyznanie się sprawcy do winy. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, należy wezwać policję.

Jak powinno wyglądać wspólne oświadczenie uczestników kolizji?

Aby nie było nieścisłości, w dokumencie trzeba umieścić następujące dane:

  • data i miejsce zdarzenia,
  • dane osobowe, numer rej., VIN pojazdu sprawcy,
  • numer polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy,
  • dane osobowe, numer rej., VIN pojazdu poszkodowanego,
  • opis zdarzenia i uszkodzeń pojazdów.

Jeżeli jest taka możliwość, warto wykonać dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia oraz wpisać dane świadków, jeżeli tacy są. Oświadczenie musi być podpisane przez sprawcę oraz poszkodowanego. Gotowe druki do wypełnienia można znaleźć w Internecie, wydrukować i wozić w samochodzie na wszelki wypadek. Jeżeli nie mamy gotowego oświadczenia, można je spisać na zwykłej kartce, podając powyższe dane.

Poszkodowany może zgłosić szkodę z polisy sprawcy do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego (jeśli oferuje ono usługę Bezpośredniej Likwidacji Szkody) lub do ubezpieczyciela sprawcy.

Regres za ucieczkę z miejsca zdarzenia

Może dojść do sytuacji, w której sprawca nawet nie zauważy, że uszkodził czyjś pojazd i oddali się z miejsca zdarzenia. Wtedy po interwencji policji, przejrzeniu monitoringu bądź zeznaniach świadków, sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Może zostać ukarany mandatem, a co gorsza z własnej kieszeni będzie musiał zapłacić za naprawę pojazdu poszkodowanego. Stanie się tak na podstawie pkt. 4 art. 43 ustawy z dnia 22.05.2003 r. ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który mówi, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jednak będzie wymagał zwrotu należności od sprawcy z powodu ucieczki z miejsca zdarzenia.

W takim wypadku warto odwoływać się od decyzji ubezpieczyciela, ważnym dowodem może być nagranie z monitoringu, które poświadczy, że kierowca nie miał świadomości uszkodzenia. Jednak, gdy celowo opuści miejsce zdarzenia i nagrania z monitoringu to potwierdzą, sprawca nie uniknie odpowiedzialności.

Co, jeżeli nie ma poszkodowanego na miejscu zdarzenia?

Jeżeli okaże się, że sprawca uszkodził pojazd na parkingu, a kierowcy poszkodowanego auta nie ma w pobliżu (sprawca nie może czekać aż pojawi się właściciel samochodu), można zostawić kartkę z informacją o swoich danych, polisie i ubezpieczycielu. Wiąże się to jednak z ryzykiem, że kartka włożona za wycieraczkę samochodu, może się zagubić.

Jeśli to tylko możliwe, warto znaleźć poszkodowanego i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, bo sprawca szkody może zostać posądzony o ucieczkę z miejsca zdarzenia i później będzie musiał dowieść swojej niewinności. Jeżeli jest to parking sklepowy, można podejść do ochroniarza i poprosić, aby spróbował odnaleźć właściciela zniszczonego auta (np. wezwać go przez sklepowy megafon).

Gdy nie można ustalić sprawcy

Może się także zdarzyć sytuacja, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a policja nie jest w stanie ustalić jego tożsamości. Wtedy poszkodowany może wykorzystać swoją polisę AC. Musi się jednak liczyć ze wzrostem wysokości składki przy odnawianiu umowy. Szkoda zostanie zaraportowana do UFG do jego historii AC i tylko w przypadku odnalezienia sprawcy, usunięta z bazy Funduszu (jeśli towarzystwo poszkodowanego kierowcy odzyska poniesione koszty od ubezpieczyciela sprawcy).

Jeżeli kierowca nie wykupił polisy AC, będzie musiał naprawić pojazd z własnej kieszeni. UFG wypłaca świadczenia tylko za szkody osobowe. Za szkody materialne świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli w tym samym zdarzeniu doszło u poszkodowanego do trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź rozstroju zdrowia trwającego ponad 14 dni. Ze szkody parkingowej, w której mamy uszkodzony tylko samochód, nie należy się więc świadczenie z UFG.

Uszkodzenie pojazdu nie wynika z winy drugiego kierowcy – kto płaci za szkodę?

Zostawiając samochód na parkingu zewnętrznym, należy mieć na uwadze możliwość uszkodzenia pojazdu z przyczyn niezwiązanych z drugim pojazdem. Groźne są przede wszystkim zjawiska pogodowe bądź pochodne tych zjawisk.

Na samochód może na przykład spaść gałąź z drzewa podczas silnej wichury bądź burzy. Jeżeli okaże się, że drzewo nie zostało zabezpieczone przez nadzorującą ten teren jednostkę, np. stare gałęzie nie zostały usunięte albo całe drzewo wycięte (choć jego stan tego wymagał) można zwrócić się o odszkodowanie do właściciela, zarządcy terenu lub nieruchomości.

Szczególnie podczas zimy należy uważać na osuwający się śnieg z dachów bądź spadające sople lodu, które mogą wyrządzić duże szkody na pojeździe. O odszkodowanie z tytułu takich szkód należy zwrócić się do właściciela budynku, w pobliżu którego stał pojazd. Jeżeli zostanie udowodnione, że właściciel zaniechał czynności zabezpieczających swój budynek przed takimi szkodami, powinno zostać wypłacone odszkodowanie od tej osoby lub z jej polisy OC w życiu prywatnym (jeżeli taką wykupiła). Wtedy należy napisać oświadczenie potwierdzające okoliczności szkody (podobne do oświadczenia o zdarzeniu drogowym) z danymi sprawcy, poszkodowanego, numerem polisy OC sprawcy i zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia.

Ilona Walczak
[Głosów: 1 Średnia: 5]