Stefania Stuglik

Stefania Stuglik | 29 kwietnia 2022

Darowizna pojazdu w rodzinie – sprawdź aktualne przepisy na 2022 r.

scrolldown darowizna samochodu

Podarowanie samochodu osobie spokrewnionej to najczęstszy sposób na uniknięcie kosztów, związanych ze zmianą właściciela pojazdu. Aby jednak nie płacić podatku, należy spełnić pewne wymagania i dotrzymać określonych terminów. Podpowiadamy, jak podarować samochód członkowi rodziny, by uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Darowizna Samochodu w 2022 roku – co warto wiedzieć?

 • Umowa darowizny może być spisana bez udziału notariusza, ale musi zawierać dane obdarowującego, obdarowanego, samochodu, a także dokładną datę przekazania pojazdu i wartość przedmiotu darowizny;
 • Darowizna samochodu najbliższemu członkowi rodziny (z tzw. I grupy podatkowej) nie zostanie opodatkowana, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosimy ją w urzędzie skarbowym. W każdym innym przypadku musimy liczyć się z kosztami;
 • Obdarowujący ma 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o podarowaniu pojazdu.
 • Obdarowany ma 30 dni na przerejestrowanie samochodu. O fakcie podarowania pojazdu Wydział Komunikacji powinien powiadomić również obdarowujący.

Umowa darowizny – co mówią przepisy?

Umowa darowizny polega na bezpłatnym przekazaniu przez darczyńcę przedmiotu lub pieniędzy na rzecz obdarowanego, kosztem własnego majątku. Przepisy nie regulują kwestii związanych z osobami, które mogą być obdarowane czy też samym przedmiotem darowizny. W związku z tym, obdarowanym jest każda osoba wskazana w umowie przez darczyńcę, natomiast przedmiotem darowizny może być na przykład samochód i inne ruchomości, pieniądze czy też prawa majątkowe. Zasady stosowania umowy darowizny reguluje Kodeks cywilny (art. 888 – 902).

Jak dokonać darowizny samochodu?

Darowiznę należy udokumentować pisemnie, ale nie trzeba odwiedzać notariusza. Wystarczy (nawet odręcznie) spisać umowę darowizny, która powinna zawierać:

 • datę zawarcia umowy;
 • dane obdarowującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu);
 • dane obdarowywanego (te same, co w przypadku obdarowującego);
 • przedmiot darowizny (marka samochodu, rok produkcji, nr nadwozia, nr silnika, nr rejestracyjny i nr karty pojazdu, jeśli została wydana);
 • dokładną datę przekazania pojazdu;
 • wartość przedmiotu darowizny (wyrażona w złotówkach).

Bardzo ważnym elementem aktu darowizny jest wartość przekazywanego przedmiotu. W świetle obowiązującej ustawy nabywca darowizny zobowiązany jest bowiem do uiszczenia odpowiedniej kwoty podatku, która wyliczana jest właśnie na podstawie wartości darowizny. Wszystkie obowiązki z tym związane, takie jak obliczenie kwoty podatku, złożenie zeznania w urzędzie skarbowym oraz dokonanie opłaty, spoczywają na obdarowanym.

W treści umowy należy zaznaczyć, iż obdarowany przyjął darowiznę od obdarowującego, a na końcu powinien podpisać się zarówno obdarowujący, jak i obdarowywany. Z takim dokumentem można przystąpić do kolejnych formalności.

Pisemna umowa darowizny nie jest trudna do sporządzenia. Dobry wzór druku darowizny pozwoli uchronić nas przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi.

Wzór Umowy Darowizny – Pobierz .docx (wielkość pliku: 8 KB)

Wzór Umowy Darowizny – Pobierz .pdf (wielkość pliku: 49 KB)

Wizyta w urzędzie skarbowym

Darowizna w rodzinie jest częstym sposobem zmiany właściciela pojazdu, ponieważ najbliższa rodzina jest wówczas całkowicie zwolniona z płacenia podatku od spadku i darowizn.

W tej sytuacji za osobę z najbliższej rodziny uznawany jest:

 • współmałżonek;
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki);
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie);
 • rodzeństwo;
 • pasierbowie;
 • ojczym;
 • macocha.

Istnieje tylko jeden warunek – fakt przyjęcia darowizny należy zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy, licząc od dnia przekazania pojazdu (służy do tego formularz SD-Z2).

Samochodu, który jest warty poniżej 9 637 zł (kwota wolna od podatku) w ogóle nie musimy zgłaszać, o ile w ciągu pięciu ostatnich lat suma darowizn od danego obdarowującego nie przekroczy właśnie 9 637 zł.

Co się jednak stanie, jeśli darowiznę zgłosimy po terminie? Wówczas musimy zapłacić podatek od nadwyżki, czyli podatek od różnicy pomiędzy kwotą wolną od podatku a wartością darowizny.

Przykładowo:

Michał w ciągu 6 miesięcy nie zgłosił do Urzędu Skarbowego samochodu podarowanego przez dziadka, który był wart 10 tys. zł. To oznacza, że podatek będzie musiał zapłacić od nadwyżki, czyli od 363 zł, ponieważ tyle wynosi różnica między wartością darowizny a kwotą wolną od podatku.

Ile w takiej sytuacji wynosi podatek? Przepisy rozróżniają trzy przypadki dla I grupy podatkowej:

 • Jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 zł, wówczas zapłacimy 3 proc. podatku od nadwyżki;
 • jeśli nadwyżka wynosi od 10 278 do 20 556 zł, to zapłacimy 308,30 zł i 5 proc. podatku od nadwyżki;
 • jeśli nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 zł, to zapłacimy 822,20 zł i 7 proc. podatku od nadwyżki.

Podsumowując – dla spokoju ducha lepiej w ciągu sześciu miesięcy zgłosić darowiznę samochodu do Urzędu Skarbowego, wówczas osoba z najbliższej rodziny ma pewność, że nie zapłaci podatku.

Uwaga! Do I grupy podatkowej, oprócz osób wskazanych powyżej jako najbliższa rodzina, zalicza się teściów, zięcia i synową. Kwota zwolniona od podatku jest w ich przypadku taka sama jak dla osób z najbliższej rodziny, jednak w przypadku darowizny powyżej tej kwoty będą oni zobowiązani do zapłaty podatku od nadwyżki.

Darowizna samochodu pomiędzy małżonkami

Wątpliwości budzić może kwestia darowizny samochodu pomiędzy małżonkami. Warto w takiej sytuacji wiedzieć, co należy do majątku wspólnego małżonków, a co do osobistego. Do majątku wspólnego najczęściej zalicza się:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków,
 • pieniądze zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego. 

W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą m.in.:

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólnoty majątkowej,
 • przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • nagrody za osobiste osiągnięcia,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia.

Jeśli samochód został nabyty w trakcie trwania małżeństwa, a między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej, mają do niego prawa obie strony. Sytuacja ta obowiązuje nawet jeśli jeden z małżonków nabył auto z własnych dochodów (wynagrodzenie wliczane jest bowiem do majątku wspólnego). Jeśli jednak samochód był własnością jednego z małżonków przed powstaniem wspólnoty majątkowej, może on podarować samochód współmałżonkowi w ramach darowizny. Małżonkowie mogą przekazywać sobie wzajemnie darowizny:

 • z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku osobistego drugiego, 
 • z majątku osobistego małżonka do majątku wspólnego,
 • z majątku wspólnego do majątku osobistego żony lub męża.

Zgodnie z art. 4a pkt 1 ustawy o spadkach i darowiznach małżonkowie zwolnieni są z konieczności opłacenia podatku od nabycia samochodu między sobą jeżeli zgłoszą nabycie własności do urzędu skarbowego najpóźniej 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Darowizna dla dalszej rodziny i niespokrewnionych

Jeszcze inaczej sprawa podatków wygląda w przypadku dalszej rodziny i osób niespokrewnionych ze sobą. Dalsza rodzina (czyli tzw. II grupa podatkowa) to:

 • zstępni rodzeństwa;
 • rodzeństwo rodziców;
 • zstępni i małżonkowie pasierbów;
 • małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków;
 • małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

W ich przypadku kwota wolna od podatku wynosi 7 276 zł, a powyżej tej kwoty podatek wynosi:

 • Jeśli nadwyżka wynosi do 10278 zł, wówczas zapłacimy 7 proc. od nadwyżki;
 • jeśli nadwyżka wynosi między 10 278 a 20 556 zł, to zapłacimy 719,50 zł i 9 proc. podatku od nadwyżki;
 • jeśli nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 zł, to zapłacimy 1644,50 zł i 12 proc. podatku od nadwyżki.

Z kolei w przypadku osób niespokrewnionych (III grupa podatkowa) kwota wolna od podatku to 4902 zł. Powyżej tej kwoty zapłacimy podatek:

 • Jeśli nadwyżka wynosi do 10 278 zł, wówczas zapłacimy 12 proc. od nadwyżki;
 • jeśli nadwyżka wynosi między 10 278 a 20 556 zł, to zapłacimy 1233,40 zł i 16 proc. podatku od nadwyżki;
 • jeśli nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 zł, to zapłacimy 2877,90 zł i 20 proc. podatku od nadwyżki.

Darowizna części samochodu

Warto wiedzieć, że darowizna nie musi dotyczyć całości samochodu, a np. jego części (np. połowy). W takiej sytuacji należy przede wszystkim określić procentowo udział we własności, który przypadnie nabywcy darowizny. Na tym etapie niezwykle ważne jest określenie wartości przekazywanej części auta, gdyż to od niej zależeć będzie ewentualne zwolnienie z podatku. Jeśli wartość ta nie przekroczy 9637 zł, darowizny nie trzeba zgłaszać

Przykład:

Ojciec przekazuje darowiznę połowy samochodu synowi. Auto warte jest 14 000 zł. Syn otrzyma prawo dokładnie do ½ samochodu, co oznacza, że wartość darowizny wyniesie 7 000 zł. W takiej sytuacji należy udać się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji, aby dopisać nowego współwłaściciela auta w dowodzie rejestracyjnym, ale opłata podatkowa i zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym nie będą wymagane. 

Dodatkowo, może się okazać, że samochód posiada więcej niż jednego właściciela. Wówczas, darczyńca może przekazać obdarowanemu wyłącznie udział procentowy w przekazywanej własności, który należy w pełni do niego. Nie może on dysponować i przekazywać części należących do osób trzecich. 

W odpowiednim przygotowaniu się do spisania aktu darowizny części pojazdu, pomocny okaże się gotowy wzór dokumentu do pobrania (do edycji w formacie Microsoft Word .DOCX, bądź .PDF)

Umowa Darowizny Części Samochodu – Wzór .docx (wielkość pliku: 8 KB)

Umowa Darowizny Części Samochodu – Wzór .pdf (wielkość pliku: 43 KB)

Darowizna auta a ubezpieczenie OC?

Gdy już otrzymamy darowiznę samochodu, to obdarowujący musi zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela pojazdu, z którym zawarł polisę OC. Ma na to 14 dni.

Wówczas umowa OC przechodzi na obdarowanego, który może ją kontynuować do czasu wygaśnięcia (należy jednak pamiętać, że nie będzie ona automatycznie odnowiona) lub wypowiedzieć.

Darowizna a przerejestrowanie pojazdu

Aby dokonać przerejestrowania, obdarowany w ciągu 30 dni musi udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla swojego miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o przerejestrowanie.

Należy ze sobą zabrać:

 • dowód własności samochodu, czyli umowę darowizny;
 • dowód zawarcia ubezpieczenia OC samochodu;
 • kartę pojazdu, jeżeli samochód ją posiadał;
 • dowód rejestracyjny;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (jeżeli jest wymagane).

O fakcie podarowania samochodu Wydział Komunikacji powinien powiadomić również obdarowujący.

Natomiast jeżeli zamiast darowizny została podjęta decyzja nabycia auta w drodze zakupu, to sprawdź nasz poradnik na temat umowy kupna sprzedaży samochodu – wzór do druku w pdf i doc ze szczegółowym omówieniem.

Umowa darowizny samochodu - najważniejsze pytania i odpowiedzi

 1. Co z ubezpieczeniem OC po darowiźnie samochodu?

  W związku z tym, że darowizna pojazdu wiąże się z przeniesienie jego własności, to w ciągu 14 dni od przekazania auta, darczyńca musi zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela pojazdu, z którym zawarł polisę OC.
 2. Czy umowa darowizna auta wymaga aktu notarialnego?

  Nie, w celu zawarcia umowy darowizny samochodu nie trzeba odwiedzać notariusza. Jednakże umowę darowizny należy udokumentować na piśmie (wystarczy odręcznie).
  Jeśli jednak umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, to wówczas kwestiami podatkowymi zajmie się notariusz.
 3. Jakie dane powinny się znaleźć na umowie darowizny pojazdu?

  Umowa darowizny samochodu powinna zawierać: datę zawarcia umowy, dane obdarowującego i obdarowywanego, przedmiot darowizny, datę przekazania auta, wartość przedmiotu darowizny, podpisy obu stron.
 4. Czy umowa darowizny auta w obrębie najbliższej rodziny wymaga przerejestrowania auta?

  Tak. W ciągu 30 dni obdarowany musi udać się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o przerejestrowanie samochodu.
Stefania Stuglik
[Głosów: 90 Średnia: 4]