Jak zostać agentem ubezpieczeniowym? Poradnik.

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która posiada co najmniej średnie wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była karana. Konieczne będzie przejść odpowiednich szkoleń, zdanie egzaminu przeprowadzanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe oraz otrzymanie licencji uprawniającej do wykonywania czynności agencyjnych.

Wymagania wobec kandydata na agenta ubezpieczeniowego

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym nie trzeba kończyć żadnej szkoły ekonomicznej, czy też prawniczej, ponieważ wystarczą szkolenia i oczywiście zdanie odpowiedniego egzaminu. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyznacza odpowiednie kryteria, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko, a są to:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak prawomocnych wyroków skazujących za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe;
 • udzielenie rękojmi należytego wykonywania czynności agencyjnych,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • zdanie egzaminu, który przeprowadza zakład ubezpieczeń.

Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, aby zostać agentem ubezpieczeniowym, na kandydata czeka 5 etapów szkoleń, wdrożeń, egzaminów i pozwoleń.
Przed podjęciem decyzji o wybraniu właśnie tej ścieżki kariery warto poznać wcześniej zakres obowiązków. Czynności agencyjne to przede wszystkim wykonywanie w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń zadań, które polegają m. in. na:

 • pozyskiwaniu klientów,
 • wykonywaniu czynności przygotowawczych przed zawarciem umowy ubezpieczenia z klientem,
 • zawieraniu umów ubezpieczenia (np. ubezpieczenia samochodu),
 • uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia,

Etap pierwszy – szkolenie

Pierwszym etapem na drodze do tego, aby zostać agentem ubezpieczeniowym jest szkolenie. Kandydat na to stanowisko musi nauczyć się wszystkiego co będzie mu niezbędne, aby odpowiednio reprezentować firmę i omawiać poszczególne oferty ubezpieczenia. Dodatkowo musi również znać podstawy prawne swojej działalności, tak aby nie działać na szkodę klientów oraz niezbędne regulacje, które odnoszą się do jego przyszłego stanowiska.

Samo szkolenie na agenta ubezpieczeniowego trwa w sumie około 152 godzin, jednak w ciągu jednego dnia nie może być ono dłuższe niż 8 godzin. Kandydat poznaje na nim wszystko to, co będzie mu niezbędne do pracy. Aby rozpocząć szkolenie należy skontaktować się z danym ubezpieczycielem, najlepiej za pośrednictwem strony internetowej i zakładki „Kariera”, poprzez wysłanie specjalnego formularza aplikującego.

Etap drugi – egzamin

Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu, który organizuje towarzystwo, które przeprowadziło szkolenie. Tematyka określona jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych. Można się więc spodziewać pytań na temat:

 • zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych,
 • zagadnień ogólnych odnoszących się do działu I i II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej,
 • zagadnień z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, z którym będzie się współpracować.

Sam egzamin to test jednokrotnego wyboru, składający się ze 100 pytań, podzielonych na następujące bloki tematyczne:

 • pojęcie ryzyka;
 • system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce;
 • sumy i wartości ubezpieczenia;
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego (pytania odnoszące się do konkretnych ustaw);
 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego.

Egzamin nie musi być pisemny. Rozporządzenie Ministra Finansów pozwala na przeprowadzenie go także w postaci elektronicznej, ale towarzystwo, które go organizuje musi zapewnić do tego odpowiednie warunki.
Przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego wszyscy uczestnicy powinni zostać poinformowani przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu, przepisach porządkowych, które obowiązują w trakcie jego pisania, zasadach oceny odpowiedzi i sposobie w jaki uczestnicy dowiedzą się o wynikach. Kandydaci mają 2 godziny na udzielenie wszystkich odpowiedzi.
Jak przystało na egzamin, jego uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy papierowych czy też elektronicznych. Za nieodpowiednie zachowanie lub oszustwo przewodniczący komisji może daną osobę wykluczyć z egzaminu.

Etap trzeci – umowa z towarzystwem i własna działalność

umowaJeśli osiągnęło się wymagany wynik i tym samym zdało egzamin, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z towarzystwem ubezpieczeń. Jest to bardzo ważny dokument, który uprawnia daną osobę do tego, aby reprezentowała firmę przed klientami i określa warunki, na jakich będzie przebiegać dalsza współpraca.
Ważne jest również założenie własne działalności gospodarczej. Odpowiednie informacje na temat tego jak to zrobić można łatwo znaleźć w Internecie lub w każdym większym urzędzie.

Etap czwarty – licencja

Aby móc wykonywać czynności agencyjne nie wystarczy zdanie egzaminu i podpisanie umowy z towarzystwem. Trzeba posiadać jeszcze odpowiednią licencję, która wydawana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Odpowiedni wniosek składa się za pośrednictwem towarzystwa z którym będziemy współpracować, dołączając do niego świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o niekaralności.

Etap piąty – wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

Wniosek o taki wpis składa do Komisji Nadzoru Finansowego zakład ubezpieczeń. Po umieszczeniu w rejestrze nie ma już przeciwwskazań do tego, aby rozpocząć pracę jako agent ubezpieczeniowy.

Agent ubezpieczeniowy, który współpracuje tylko z jednym towarzystwem nie musi się dodatkowo ubezpieczać, ponieważ za jego błędy i uchybienia będzie odpowiadać pracodawca. Jeśli jednak praca tylko dla jednej firmy nie będzie wystarczać i rozpocznie pracę jako multiagent, konieczne jest już posiadanie odpowiedniego zabezpieczenia. Agent ubezpieczeniowy pracujący dla więcej niż jednego zakładu ma obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, ponieważ w razie spowodowania strat u klienta lub klientów, będzie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Karą za brak tego ubezpieczenia jest równowartość w złotych 1000 euro.

Podsumowując: droga do rozpoczęcia wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego nie jest wcale taka krótka. Trzeba liczyć się z tym, że wszystkie procedury mogą potrwać w najlepszym wypadku kilka miesięcy, a w najgorszym nawet kilkanaście miesięcy.

Stefania Stuglik
[Głosów: 331 Średnia: 4]