Ilona Walczak

Ilona Walczak | 4 lipca 2022

Jak zgłosić zbycie pojazdu? Kiedy trzeba złożyć zawiadomienie o sprzedaży samochodu?

scrolldown zbycie pojazdu

Sprzedaż samochodu zwalnia zbywcę od obowiązków związanych z posiadaniem auta, jednak po podpisaniu umowy musi on zgłosić zbycie pojazdu w Wydziale Komunikacji oraz do ubezpieczyciela.

Zgłoszenie zbycia pojazdu należy załatwić w ciągu 30 dni w Wydziale Komunikacji właściwym miejscu zamieszkania, a w towarzystwie ubezpieczeniowym w ciągu 14 dni. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą finansową bądź innymi konsekwencjami związanymi z mandatami lub kolizjami nowego właściciela samochodu.

Co warto wiedzieć? – Sprzedaż samochodu i zbycie pojazdu

 1. Zbycie pojazdu należy zgłosić do Wydziału Komunikacji w ciągu 30 dni od daty na umowie.
 2. Zbycie pojazdu należy zgłosić do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty na umowie.
 3. Zgłoszenie zbycia pojazdu po terminie może skutkować karą od 200 do 1000 zł.
 4. Zbywca musi przekazać nabywcy ważną polisę OC.

Sprzedaż samochodu – jaka kara grozi za niezgłoszenie zbycia pojazdu?

Choć obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu w Wydziale Komunikacji był od dawna, to dopiero od 1 stycznia 2020 roku weszła nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, według której nakładane są kary za zgłoszenie zbycia pojazdu po terminie. Wynoszą one od 200 zł do 1000 zł. Ta kara to nie jedyna konsekwencja braku powiadomienia urzędu o sprzedaży. Jeżeli nowy właściciel nie zarejestruje na siebie samochodu i otrzyma mandat z fotoradaru przyjdzie on na nazwisko poprzedniego właściciela. Będzie wtedy trzeba wyjaśniać taką sytuację.

Jeżeli zbycie pojazdu nie będzie zgłoszone także do ubezpieczyciela, będzie on windykował cię za brak opłaty kolejnej raty. Skutkiem może być brak wznowienia polisy i kara z UFG, która przyjdzie na twoje nazwisko, bo żaden urząd nie będzie poinformowany o zmianie właściciela. To nie koniec kłopotów w przypadku zgłoszenia umowy po terminie do ubezpieczyciela. Jeżeli nabywca spowoduje wypadek, szkoda będzie zapisana na twoim koncie. Aby wyjaśnić tę sytuację, będzie trzeba podjąć dodatkowe formalności.

Przez niezgłoszenie sprzedaży zbywca pojazdu może być także powiązany z przestępstwem, jeżeli samochód zostanie przez kogoś użyty do popełnienia zakazanego czynu. Ta sytuacja z pewnością nie będzie komfortowa i będzie trzeba składać dużo wyjaśnień, dlatego warto od razu po sprzedaży zgłosić zbycie pojazdu – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w najtaniejuagenta.pl.

Jak sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Wzory umów kupna-sprzedaży można znaleźć w internecie. Jednak nie każdy wzór będzie zawierał wszystkie niezbędne dane. Poniżej wyliczamy, co powinno znaleźć się na umowie, aby była ona kompletna:

 • data i miejscowość,
 • imię, nazwisko, PESEL, adres zbywcy, numer i seria dowodu osobistego (jeżeli pojazd posiada współwłaściciela to także jego),
 • imię, nazwisko, PESEL, adres nabywcy, numer i seria dowodu osobistego (jeżeli pojazd będzie przedmiotem współwłasności to także dane wszystkich współwłaścicieli),
 • dane pojazdu (marka, model, rok produkcji, pojemność, numer rejestracyjny, VIN, przebieg)
 • data i godzina przekazania samochodu,
 • wartość przedmiotu sprzedaży,
 • oświadczenie dotychczasowego właściciela samochodu, które zawiera informację, że auto jest jego własnością i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zastawu,
 • oświadczenie nabywcy, które zawiera informację o zapoznaniu się ze stanem technicznym samochodu i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych dodatkowych roszczeń,
 • lista dokumentów, które zbywca przekazuje nabywcy, czyli dowód rejestracyjny, karta pojazdu oraz ubezpieczenie OC, książka serwisowa.

Umowę muszą podpisać obie strony oraz wszyscy współwłaściciele. Umowa powinna być sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jak osobiście zgłosić sprzedaż samochodu w Wydziale Komunikacji?

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie wymaga wielu formalności. Wystarczy zabrać ze sobą oryginał umowy kupna-sprzedaży, dokument tożsamości oraz wypełnione zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Wzór można pobrać na stronie internetowej Wydziału Komunikacji.

Jeżeli samochód posiada współwłaścicieli muszą oni być przy zgłoszeniu. Jeżeli nie mogą stawić się osobiście, mogą udzielić pełnomocnictwa. Koszt to 17 zł. Z opłaty zwolnione są osoby z najbliższej rodziny, czyli: rodzice, dzieci, rodzeństwo. Sprawdźmy, co powinien zawierać dokument pełnomocnictwa:

 • data i miejsce udzielenia pełnomocnictwa,
 • dane i podpis udzielającego lub udzielających pełnomocnictwo,
 • dane osoby upoważnionej do otrzymania pełnomocnictwa,
 • dane pojazdu: marka, model, numer rejestracyjny i VIN,
 • informację, do jakiej czynności zostało sporządzone pełnomocnictwo, czyli zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Przykład:

Pan Włodzimierz wraz z córką Anetą byli właścicielami opla astry. Postanowili go sprzedać. Pani Aneta udała się do Wydziału Komunikacji, aby zgłosić zmianę własności. Niestety nie miała pełnomocnictwa od pana Włodzimierza i musiała udać się jeszcze raz z podpisanym dokumentem. Nie musiała ponosić opłaty za pełnomocnictwo, ponieważ była córką pana Włodzimierza. Dopiero wtedy udało się zgłosić zbycie pojazdu.

Jak wypełnić zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

Formularz wniosku o zbyciu pojazdu najlepiej wypełnić mając pod ręką umowę kupna-sprzedaży samochodu. Wtedy będzie można łatwo znaleźć wszystkie niezbędne dane. Co powinno znaleźć się na druku zawiadomienie o zbyciu pojazdu?

 • data i miejscowość,
 • dane wszystkich właścicieli samochodu,
 • nazwa urzędu, w którym jest Wydział Komunikacji,
 • dane pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN),
 • dane nabywcy samochodu (imię, nazwisko, PESEL, adres),
 • informacja o dokumencie świadczącym o przeniesieniu własności, czyli umowa kupna-sprzedaży,
 • podpisy wszystkich właścicieli (także z pełnomocnictwa).

Urzędnik, który potwierdzi przyjęcie dokumentu, powinien przystawić pieczątkę z datą oraz złożyć podpis. Będzie to dowód dla zbywcy o poinformowaniu urzędu o sprzedaży poprzez wniosek o zbyciu pojazdu.

Jak zgłosić zbycie pojazdu przez internet?

Wniosek o zbyciu pojazdu można także złożyć przez internet. Trzeba posiadać profil zaufany oraz skan umowy kupna-sprzedaży. Wszystko można załatwić wchodząc na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Jak krok po kroku zgłosić sprzedaż samochodu?

 1. Należy przycisnąć „Start” oraz zaznaczyć „Zbycie pojazdu”.
 2. Następnie pojawi się pytanie „Czy twoje dane są w dowodzie rejestracyjnym?”.
 3. Jeśli tak, trzeba wybrać „Wyślij zgłoszenie sprzedaży samochodu”.
 4. Trzeba zalogować się przez profil zaufany.
 5. Dane są pobierane z systemu automatycznie, wystarczy je zaakceptować.
 6. Należy wpisać dane nabywcy.
 7. Następnie należy dołączyć skan umowy kupna-sprzedaży.
 8. Na końcu trzeba zatwierdzić podpisem elektronicznym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Na skrzynkę ePUAP przyjdzie urzędowe poświadczenie przełożenia (UPP), które jest potwierdzeniem na zgłoszenie zbycia pojazdu.

Przykład:

Pani Ewa sprzedała swój samochód. Wiedziała, że musi zgłosić zbycie, jednak jej praca uniemożliwiała dostanie się do Wydziału Komunikacji w godzinach pracy urzędu. Koleżanka podpowiedziała jej, jak wygląda zgłoszenie zbycia pojazdu online, nie wychodząc z domu, choćby wieczorem. Pani Ewa za pomocą profilu zaufanego zgłosiła zbycie pojazdu i nie musiała brała wolnego dnia z pracy.

Jak powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu?

Na powiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu masz 14 dni. Zgłoszenie zbycia pojazdu online jest możliwe poprzez wysyłkę mejla do ubezpieczyciela. Możliwa jest także tradycyjna droga w placówce ubezpieczyciela. Będzie potrzebna do tego umowa kupna-sprzedaży oraz zawiadomienie o zbyciu samochodu (druk), gdzie trzeba wpisać swoje dane oraz nabywcy, a także dane sprzedanego samochodu i numer polisy OC.

Polisę OC powinieneś przekazać nowemu właścicielowi. On może z tej polisy korzystać lub ją wypowiedzieć. Jeżeli ją wypowie, będziesz mógł ubiegać się o zwrot składki.

Warto pamiętać, że jeżeli posiadasz dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie tj. AC, NNW czy assistance możesz ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki, ponieważ dobrowolne ubezpieczenia nie przechodzą na nowego właściciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu i zbycie pojazdu

 1. Czy AC przechodzi na nabywcę pojazdu?

  Nie. Ryzyka dobrowolne nie są przenoszone na nowego właściciela. Z tego tytułu zbywca może wnioskować o zwrot składki. Na nowego właściciela przechodzi tylko OC, ponieważ tak wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 2. Jak złożyć wniosek o zwrot składki?

  Jeżeli miałeś wykupione AC lub nowy właściciel wypowiedział polisę OC, możesz złożyć wniosek o zwrot składki. Wystarczy wypełnić formularz i wpisać swój numer konta. Dokument można złożyć w placówce ubezpieczyciela lub wysłać mejlem tak jak zgłoszenie zbycia pojazdu online.
 3. Czy towarzystwo zrekalkuluje składkę dla nowego właściciela?

  Towarzystwo ma do tego prawo. Jednak nie wszyscy ubezpieczyciele je stosują. Rekalkulacja składki ma zastosowanie najczęściej przy młodym kierowcy lub szkodowym, gdzie ryzyko wystąpienia szkody jest dużo wyższe. Jeżeli rekalkulacja składki jest niekorzystna, można wypowiedzieć polisę po zbywcy.
 4. Jakie są inne dokumenty przenoszące prawo własności?

  Popularna wśród rodziny jest umowa darowizny, która przenosi prawa własności. Jeżeli sprzedającym jest firma, wystawi ona fakturę zamiast umowy kupna-sprzedaży. Formą przeniesienia własności jest także postanowienie sądu o nabyciu spadku, ale to jest niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
Ilona Walczak
[Głosów: 3 Średnia: 5]